Шүүлтүүр: Сэдэв

Хуудас бүрт:

бакалаврын ажил (1)
Венчур капитал (1)
зах зээл (1)
хөрөнгийн зах зээл (1)
хөрөнгө оруулалт (1)
хөрөнгө оруулалтын сан (1)
үнэт цаас (1)