Шүүлтүүр: Сэдэв

Хуудас бүрт:

Heuristic аргууд (1)
Захиалгын зардал, хадгалалтын зардал, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж, Heuristic аргууд (1)
мастерын ажил (1)
хадгалалтын зардал (1)
хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж (1)
Хүнс, өргөн хэрэглээний бүтээгдэхүүн (1)