Шүүлтүүр: Сэдэв

Хуудас бүрт:

УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ХАРИЛЦААНЫ ХЭВ МАЯГ АЖИЛТНЫ СЭТГЭЛ ХАНАМЖИД НӨЛӨӨЛӨХ НЬ / Аэрмаркет компаний жишээн дээр / (1)