Шүүлтүүр: Сэдэв

Хуудас бүрт:

алим гарал үүсэл (1)
жимс жимгэнэ (1)
мастерын ажил (1)
худалдан авах зан төлөв (1)
худалдан авах шийдвэр (1)
хэрэглэгч (1)