Шүүлтүүр: Сэдэв

Хуудас бүрт:

арилжааны банк (1)
Арилжааны банкны зээлийн эрсдэл (1)
зээлийн эрсдэл (1)
мастерын ажил (1)
орон нутгийн банкны нэгж (1)
чанаргүй зээл (1)
Өмнөговь аймгийн чанаргүй зээл (1)