Шүүлтүүр: Сэдэв

Хуудас бүрт:

Залилан (1)
нөлөөлөгч хүчин зүйл, хэрэг (1)