Шүүлтүүр: Сэдэв

Хуудас бүрт:

мастерын ажил (1)
мах (1)
махан бүтээгдэхүүн (1)
нийлүүлэлт (1)
Түлхүүр үг: Үнэ, хэрэглэгч, борлуулагч, чанар, эрэлт, нийлүүлэлт, мах, махан бүтээгдэхүүн (1)
хэрэглэгч (1)
үнэ (1)