Шүүлтүүр: Сэдэв

Хуудас бүрт:

санхүүгийн дериватив, опцион, сприд (2)
genre analysis; correlation-al research, speaking, listening and writing skills; ESP; Marketing English (1)
Modern Portfolio Theory, Behavioral Finance, C programming language, Visual Studio (1)
зарим иргэд яагаад өөрсдийн эцэг, эхийн намтар түүхийн талаар огт мэдэхгүй байна, угийн бичгийг хөтлөхийн өмнө зайлшгүй хийвэл зохих ажлууд,эхний удаад уншиж судлах хууль, тогтоомжуудын жагсаалтууд, заавал уншиж судлах номын жагсаалтууд,судалгаа хийж эхлэх тухай, ургийн бичгээ шинээр нээн хөтөлж байгаа бол судлах зүйлүүд, угийн бичгийн зурлага хийх, угийн бичиг хөтөлсний ач холбогдол, давуу тал. (1)
литература по специальности, обучение чтению, денотат, виды чтения, экономическая лексика, внеаудиторное чтение, логическое значение текста (1)
сургуулийн хөгжил, хичээлийн хөтөлбөр, агуулгын хуваарилалт, мэдлэг, чадвар, хэрэглээ. (1)
Хэрэглэгчийн зан төлөв, хувь хүний хүчин зүйлс, үнэ цэнт зүйлс, амьдралын хэв маяг (1)
Шинэ Кейнсийн загвар, таашаалын шок, технологийн шок, зардлын инфляци (1)
Эдийн засгийн үнэ цэн,ахиуц ашиг, нягтлан бодох бүртгэлийн ашиг, эдийн засгийн ашиг, алдагдсан боломжийн өртөг,байгалийн нөөцийн үнэлгээ, ногоон дотоодын нийт бүтээгдэхүүн (1)
Явцын шалгалтын оноо, таамаглал, түүвэр, вариац, хүчин зүйл, багш, оюутан, үнэлгээ (1)