Шүүлтүүр: Сэдэв

Хуудас бүрт:

CDMA (1)
GSM систем (1)
бакалаврын ажил (1)
зах зээлийн системчилэл, зорилтот зах зээлийн сонголт (1)
Кодын нягтруулгатай олон цэгийн хандалтат тархмал спектртэй систем (1)
харилцаа холбоо (1)
Хугацааны хуваалттай олон цэгийн хандалтат тоон систем (1)
хэрэглэгч (1)