Шүүлтүүр: Сэдэв

Хуудас бүрт:

1.1.2 Тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд төр, хувийн хэвшил, орон нутгийн иргэдийн оролцоо (1)
1.2 Жуулчны баазын бүтээгдэхүүн үйлчилгээний тухай ойлголт (1)
1.2.2 Жуулчны баазын бүтээгдэхүүн үйлчилгээний бүтэц (1)
Аялал жуулчлалын нэгдсэн судалгаа (1)
Аялал жуулчлалын үйлчилгээ (1)
Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт (1)
Маркетингийн стратеги (1)
Судалгаа (1)