СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Шороон ордын алтны уурхайн ус ашиглалтын алдагдсан боломжийн өртгийн судалгаа

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.author Сүхбаатар, Бямбахорол
dc.date.accessioned 2018-03-02T10:59:39Z
dc.date.available 2018-03-02T10:59:39Z
dc.date.issued 2012-01-01
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn/handle/8524/911
dc.description.abstract Энэхүү өгүүлэлд Монгол улсын тогтвортой хөгжил, түүний бодлогод хувь нэмэр болох үүднээс алтны шороон ордын усны хэрэглээ, ашиглалтыг судалж шороон ордын эдийн засгийн ашгийг тооцох зорилго тавилаа. Алтны шороон ордын олборлож буй алт болон ашиглаж буй усны хэрэглээний хамаарлыг гаргав. Хэдий хэмжээний эдийн засгийн үнэ цэн, ахиуц ашигтай алтыг хэдий хэмжээний эдийн засгийн үнэ цэн, ахиуц ашигтай усаар олборлож буйг тогтоож, усанд үнэлгээ хийх, усны хэрэглээний татварыг нэмэгдүүлэх шаардлагатайг тодорхойллоо. Монгол улсын хувьд тухайн олборлож буй ашигт малтмалыг голлон анхаарч, татвар хураамж авахыг чухалчилдаг бөгөөд олборлохын тулд ашиглагдаж буй бусад нөөцийг үнэлэх, түүнээс хэрхэн татвар авах тогтолцоо дутуу дулимаг, буруу байгааг илэрхийлэхийг зорилоо. en_US
dc.publisher Докторын хөтөлбөр en_US
dc.relation.ispartofseries Багш нарын эрдэм шинжилгээний бага хурал эмхэтгэл;3
dc.subject Эдийн засгийн үнэ цэн,ахиуц ашиг, нягтлан бодох бүртгэлийн ашиг, эдийн засгийн ашиг, алдагдсан боломжийн өртөг,байгалийн нөөцийн үнэлгээ, ногоон дотоодын нийт бүтээгдэхүүн en_US
dc.title Шороон ордын алтны уурхайн ус ашиглалтын алдагдсан боломжийн өртгийн судалгаа en_US


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах