СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Өрхийн амьжиргаанд ноолуурын үнийн үзүүлэх нөлөө

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Дэлгэрсамбуу, Мөнхцэцэг
dc.contributor.author Ганбаатар, Хулан
dc.date.accessioned 2018-01-31T08:35:21Z
dc.date.available 2018-01-31T08:35:21Z
dc.date.issued 2018-01-31
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn/handle/8524/905
dc.description.abstract Энэхүү судалгааны ажил нь Монгол Улсын хувьд өрхийн орлогын бүтэц тэдгээрийнн ач холбогдол, МАА эрхэлж амьдардаг хөдөөгийн өрхийн орлогод ноолуурын үнийн нөлөөлөл ямар түвшинд нөлөөлдөгийг судалсан. Судалгааны хүрээнд судлагдсан байдлын судалгаатай уншиж танилцаж судалгааны хүрээнд өрхийн орлогод ноолуурын үнийн нөлөөллийг энгийн регресс хийж шинжилсэн ба экспортын харьцангуй давуу талыг ноолууран бүтээгдэхүүн болон сүлжмэл эдлэл дээр хийж ямар бүтээгдэхүүний хувьд экспортыг нэмэгдүүлэх боломжтой тооцоолсон. Мөн өрхүүдийн орлого бүс нутгийн хүрээнд хэрхэн ялгаатай байдаг дундаж орлогын вариац ямар хүчин зүйлсүүдээс хамаарч хэлбэлздэгийг тооцоолсон. Судалгааны үр дүнд өрхийн өрлөгө бүс нутгийн хувьд ялгаатай байдаг ба бүс бүрийн онцлогоос хамаарч орлогын бүтэц янз бүрийн эх үүсвэрээс бүрэлддэг байна. Түүнчлэн ноолуурын үнийн 1%-ийн өсөлт өрхийн орлогыг 1.2%-иар нэмэгдүүлдэг гэсэн тооцолол гарсан. Аймгуудын дундаж орлогын вариацын шинжилгээгээр өрхийн орлого эдийн засагийн хэлбэлзлээс харгалзаж бүсийн онцлог, улирал, бусад хүчин зүйлсээс хамаарч хэлбэлздэг болохыг ажигласан. en_US
dc.subject Хөдөө аж ахуй, Мал аж ахуй, ноолуур, экспорт, амьжиргааны түвшин, өрхийн орлого en_US
dc.subject Мал аж ахуй en_US
dc.subject ноолуур en_US
dc.subject экспорт en_US
dc.subject амьжиргааны түвшин en_US
dc.subject өрхийн орлого en_US
dc.subject бакалаврын ажил en_US
dc.title Өрхийн амьжиргаанд ноолуурын үнийн үзүүлэх нөлөө en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Бизнесийн эдийн засаг
ife.Мэргэжил.Индекс D310700
ife.Зэрэг Бакалавр
ife.Диплом.Зөвлөх Даашинхүү, Гансүх


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах