СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Арилжааны банкны шууд бус зардлыг хуваарилах аргазүй

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.author Тэгшээ, Туяа
dc.date.accessioned 2017-09-21T03:31:38Z
dc.date.available 2017-09-21T03:31:38Z
dc.date.issued 2017-09-21
dc.identifier.isbn 978-99978-1-044-1
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn/handle/8524/725
dc.description.abstract Арилжааны банкны удирдлагын хүрээнд үйл ажиллагааны зардлыг удирдах нь анхаарал татсан хэвээр л байна. 1990-ээд онд өрсөлдөөний түвшний ерөнхий өсөлт болон үйл ажиллагааны зардлын өсөлтийн улмаас арилжааны банкны хүүгийн түвшний ялгаа (хадгаламжид төлж байгаа хүүгийн төлбөр болон зээлээс авч буй хүүгийн орлогын) улам бүр буурч эхэлжээ. Шимтгэлийн орлогыг нэмэх нь зөвхөн хягаарлагдмал хүрээнд боломжтой бөгөөд энэ нь ашигт байдлын түвшингөө барьж байх үүднээс банкууд нь зардлаа багасгах шаардлагатай болохыг харуулж байна. Энэ үед хамгийн амжилттай ажиллаж байсан банкууд нь зардлаа маш сайн хянаж чаддаг банкууд байжээ. Арилжааны банкны зардлын бүтцэд маш олон хүчин зүйл нөлөөлдөг ч хамгийн чухал нь шууд бус зардлын жин юм. Иймээс эдгээр үйл ажиллагааны зардлуудыг хэрхэн зөв удирдах, үр ашигтай системийг нэвтрүүлэх шаардлага гарсаар байна. en_US
dc.description.sponsorship СЭЗИС en_US
dc.language.iso mng en_US
dc.relation.ispartofseries Монголын эдийн засаг Өчигдөр Өнөөдөр Маргааш №14;2
dc.subject Арилжааны банкны зардлын бүтэц en_US
dc.subject Уламжлалт ба үйлдлэлд суурилсан өртөг тооцох систем en_US
dc.title Арилжааны банкны шууд бус зардлыг хуваарилах аргазүй en_US
dc.type Article en_US


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах