СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Хичээлийн гарц, үр дүнгийн үнэлгээнд дисперсийн шинжилгээ ашиглах нь

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.