СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Цагаан хоолны газраар үйлчлүүлэгчдийн зан төлөвийн судалгаа

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Э, Одонтамир
dc.contributor.author Баянмөнх, Даваасүрэн
dc.date.accessioned 2017-06-23T04:28:43Z
dc.date.available 2017-06-23T04:28:43Z
dc.date.issued 2017-06-12
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn/handle/8524/627
dc.description.abstract Энэхүү судалгааны ажил нь Улаанбаатар хот дахь цагаан хоолны газраар үйлчлүүлэгчдийн зан төлөвийг судлах зорилготой. Судалгааны хүрээнд түүврийн хэмжээгээ Улаанбаатар хотод амьдардаг цагаан хоолтнуудаас бүрдүүлсэн. Судалгааны түүврийн хэмжээг тодорхойлоход нийт 125 гарч 126 судалгааг энгийн санамсаргүй байдлаар авж SPSS программ дээр шинжилгээ хийсэн. Дипломын ажлын хүрээнд Улаанбаатар хот дах цагаан хоолны газраар үйлчлүүлэгчдийн зан төлөвийг судалж, тухайн үйлчлүүлэгч ямар хоолны газрыг яaгаад сонгож байгааг, маркетингийн хольцууд нь шийдвэр гаргалтад хэрхэн нөлөөлж байгааг тодорхойлох зорилго тавин судалгааны загвар болон таамаглалыг онолын үндэслэлтэйгээр гаргаж бизнес эрхлэгчэд хэрэглэгчээ хэрхэн татах талаар санал зөвлөмж боловсруулсан. Онолын судалгааны хүрээнд хэрэглэгчийн зан төлөв, худалдан авах шийдвэр гаргалтад нөлөөлөх хүчин зүйлс, маркетингийн өдөөгч хүчин зүйлсийн талаарх ойлголтуудыг судалсан. Хэрэглэгчийн хар хайрцагны загварыг судлан судалгааныхаа загвараар сонгон авч маркетингийн өдөөгч хүчин зүйлсийг судлан хоолны газрын сонголтод нөлөөлж болох 27 хүчин зүйлсийг үйлчилгээний хольцууд буюу 6 бүлэг болгон авч үзсэн. en_US
dc.subject Цагаан хоол, цагаан хоолны газар, хэрэглэгчийн хар хайрцаг, хэрэглэгчийн зан төлөв, en_US
dc.title Цагаан хоолны газраар үйлчлүүлэгчдийн зан төлөвийн судалгаа en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Бизнесийн менежмент
ife.Мэргэжил.Индекс D340100
ife.Зэрэг Бакалавр


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах