СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Монгол улсад хувийн хөрөнгө оруулалтын санг байгуулах, хөгжүүлэх боломжийн судалгаа

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Энхжаргал, Элдэв-Очир
dc.contributor.author Баттогтох, Даваажаргал
dc.date.accessioned 2017-01-10T08:11:43Z
dc.date.available 2017-01-10T08:11:43Z
dc.date.issued 2017-01-10
dc.identifier Мастер en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn/handle/8524/564
dc.description.abstract Монгол улсын хувьд санхүүгийн зах зээлийн 95 орчим хувийг банк болон банк бус санхүүгийн байгууллагууд эзэлдэг. Үлдсэн 5 орчим хувийг хөрөнгийн зах зээл болон бусад зах зээл бүрдүүлж байгаа ба үүнээс харахад хөрөнгийн зах зээлийн хөгжил сул байна. Энэ асуудлыг тодорхой хэмжээнд шийдэх гарцыг хөрөнгө оруулалтын сан гэж үзсэн. Хөрөнгө оруулалтын сангийн хэлбэрүүдээс хувийн хөрөнгө оруулалтын санг сонгосон. Сонгосон үндэслэл нь нэг талаасаа ХЗЗ хөгжлийг нэмэгдүүлэх боломжийг судлах ба нөгөө талаасаа ХХОС-аас хөрөнгө оруулалт татах ААНБ-уудын үйл ажиллагааг дэмжих боломж гарцийг судлах зорилго тавин ажилласан. Энэхүү судалгааны ажлаараа эхний хэсэгт ХХОС, ВК сангийн онолын ойлголт, гадаадын улс орнуудын ХХОС, ВК сангийн нөхцөл байдал, хөгжлийн түвшин, хэрхэн бодлогоор дэмжиж хөгжүүлсэн зэргийг судлан Монгол улсад хэрэгжүүлэх боломжийг судалсан. Хоёрдугаар хэсэгт Монгол улсын эдийн засгийн орчин, бизнес, хууль эрхзүйн орчин, Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж буй Хөрөнгө оруулалтын сангуудыг судлан нөхцөл байдалд үнэлэлт дүгнэлт өгөх зорилго тавин ажилласан. Гуравдугаар хэсэгт ХХОС, ВК сан хөгжих бодит боломж нөхцөл бүрдсэн эсэхийг судлан тохиромжтой бүтэц хэлбэрийг тодорхойлох зорилго тавьсан. Мөн ХХОС, ВК сангаас хөрөнгө оруулалт авах сонирхолтой ААНБ байгаа эсэхийг үнэлэн ААНБ-уудыг судлан хөрөнгө оруулалт хийх боломжийг үнэлсэн. цөл байдлыг үнэлсэн. en_US
dc.subject Хөрөнгө оруулалт en_US
dc.subject Санхүүгийн зах зээл en_US
dc.subject Хувийн хөрөнгө оруулалтын сан en_US
dc.subject мастерын ажил en_US
dc.subject хөрөнгө оруулалт en_US
dc.subject венчур капитал сан түүний онцлог en_US
dc.title Монгол улсад хувийн хөрөнгө оруулалтын санг байгуулах, хөгжүүлэх боломжийн судалгаа en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Менежмент, санхүүгийн
ife.Мэргэжил.Индекс D340400
ife.Зэрэг Бакалавр


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах