СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Онлайн худалдан авагчдын зан төлөвийн судалгаа

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Тэрбиш, Алтангэрэл
dc.contributor.author Адьяа, Наранчимэг
dc.date.accessioned 2016-09-02T01:45:36Z
dc.date.available 2016-09-02T01:45:36Z
dc.date.issued 2016-09-02
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ife.edu.mn/handle/8524/502
dc.description.abstract Энэхүү дипломын ажлын гол зорилго нь “Онлайн худалдан авагчдын зан төлөвийг тодорхойлох” ба ингэхдээ онлайн худалдан авагчдын интернетийн хэрэглээг тодорхойлж, хүйсээс хамаарсан зан төлөвийн ялгааг гаргаж ирэх, нийт онлайн худалдан авагчдын хувьд хандлагад нөлөөлөгч хүчин зүйлсийг тодорхойлох, судалгааны үр дүнд үндэслэн тус бүрт зориулсан оновчтой санал зөвлөмжийг боловсруулахад оршино. Шинжих болон тодруулах судалгааны аргыг ашигласан ба судалгааг биечилсэн болон онлайн хэлбэрээр Улаанбаатар хотын 238 онлайн худалдан авагчдаас дөхөмтэй түүврийн арга ашиглан өгөгдөл цуглуулсан ба 216 өгөгдөлд шинжилгээ хийсэн. en_US
dc.subject хэрэглэгчийн худалдан авах зан төлөв en_US
dc.subject бакалаврын ажил en_US
dc.subject Онлайн худалдаа en_US
dc.subject цаг хугацаа en_US
dc.subject эрсдэл эрсдэлийн менежмент en_US
dc.subject хэрэглэхэд хялбар байдал en_US
dc.subject давуу ба сул тал en_US
dc.subject Онлайн худалдан авалтын зан төлөвийн судалгаа en_US
dc.title Онлайн худалдан авагчдын зан төлөвийн судалгаа en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Бизнесийн менежмент
ife.Мэргэжил.Индекс D340100
ife.Зэрэг Бакалавр
ife.Диплом.Зөвлөх Тэрбиш, Алтангэрэл


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах