СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Засгийн газрын гадаад өрийн тогтвортой байдлын шинжилгээ

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Батбаатар, Мөнхзаяа
dc.contributor.author Зоригт, Эрдэнэ-Амгалан
dc.date.accessioned 2016-06-07T03:34:52Z
dc.date.available 2016-06-07T03:34:52Z
dc.date.issued 2016-06-07
dc.identifier Мастер en_US
dc.identifier.uri http://repository.ife.edu.mn/handle/8524/466
dc.description.abstract 2017 онд МУХБ нь Евро бонд болон Чингис бондын үндсэн төлбөр ба хүүгийн төлбөрийн хамт нийт 1,274.2 сая ам.долларын эргэн төлөлтийг хийх хуваарьтай байна. Гадаад өрийн үйлчилгээний төлбөр болох 1,274.2 сая ам.долларыг 2015-2017 онуудад МУХБ-нд зээл болон эх үүсвэрийн эргэн төлөлтөөс хуримтлагдах 2,867.0 тэрбум төгрөгөөс төлөх төлөвлөгөөтөй байна. Гадаад өрийн үйлчилгээний нөхцөлд төгрөгийн ам.доллартай харьцах ханшийн өөрчлөлт ба чанаргүй зээлийн түвшин нь гадаад өрийн хямрал буюу дефолт үүсгэх хүчин зүйл нь болж байна. ОУВС нь 2006 оноос эхлэн олон улсад гадаад өрийн тогтвортой байдлын аргачлалыг танилцуулсан ба энэхүү судалгаанд ОУВС-ийн заавар, аргачлалыг ашиглан Монгол Улсын Засгийн газрын гадаад өрийн хүрээнд тогтвортой байдлын шинжилгээ хийх, гадаад өрийн үйлчилгээний нөхцөлд учирч болох эрсдэл буюу дефолтын хэмжээг стресс тест аргазүй ашиглан тодорхойлохыг зорьсон болно. en_US
dc.subject гадаад өр, засгийн газрын гадаад өр, хөрөнгө оруулалт, үнэт цаас en_US
dc.subject засгийн газрын гадаад өр en_US
dc.subject хөрөнгө оруулалт en_US
dc.subject үнэт цаас en_US
dc.subject мастерын ажил en_US
dc.subject гадаад өрийн олон улсын тренд en_US
dc.subject тогтвортой байдлын шинжилгээ en_US
dc.subject эрсдэлүүд en_US
dc.title Засгийн газрын гадаад өрийн тогтвортой байдлын шинжилгээ en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Менежментийн санхүүгийн
ife.Мэргэжил.Индекс E340400
ife.Зэрэг Мастер


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах