СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Арилжааны банкны нэр хүндийн эрсдэлийн менежментийг боловсронгуй болгох арга зам

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Батбаатар, Мөнхзаяа
dc.contributor.author Болдхүү, Цэрэнлхам
dc.date.accessioned 2016-06-04T08:43:41Z
dc.date.available 2016-06-04T08:43:41Z
dc.date.issued 2016-06-04
dc.identifier Мастер en_US
dc.identifier.uri http://repository.ife.edu.mn/handle/8524/448
dc.description.abstract Арилжааны банк нь хадгаламж эзэмшигчдээс татан төвлөрүүлсэн эх үүсвэрээр зээл олгох, бусад үйл ажиллагааг өргөжүүлэн үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд хамгийн чухал үндсэн үзүүлэлт нь харилцагч болон банкны хоорондын итгэлцлийн үндэс юм. Тухайлбал харилцагч, хадгаламж эзэмшигчид нь банкны талаарх мэдээлэлд анхаарал хандуулж байдаг бөгөөд сөрөг мэдээлэл олон нийтэд тархах тохиолдолд хадгаламж, харилцах дах мөнгөн хөрөнгөө буцаан татах эрсдэлийг бий болгож байдаг. Харилцагчдын энэхүү үйлдэл нь банкийг төлбөрийн чадваргүй болгох эрсдэлийг дагуулж болох тул банк санхүүгийн хувьд тогтвортой үйл ажиллагаа явуулах нь нэн чухал. Арилжааны банк нь өргөн хүрээтэй олон төрлийн үйл ажиллагаа явуулдаг учраас хөрвөх чадварын, гадаад валютын ханшийн эрсдэл, үйл ажиллагааны эрсдэлүүдийг дагуулдаг тул тэдгээр эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, илрүүлэх олон судалгааны ажлууд боловсруулагдсаар ирсэн. Эдгээр эрсдэлүүдийг судлан үзэхэд тохиолдох магадлал, давтамж нь олон боловч бий болох зардал болон хохирлын хэмжээ нэр хүндийн эрсдэлтэй харьцуулахад харьцангуй бага байх тохиолдлууд элбэг байдаг. Харин арилжааны банкны нэр хүндийн эрсдэл нь тохиолдох магадлал бага боловч тохиолдсон үед асар их хэмжээний хохирол учруулж, банкийг дампууралд хүргэх аюултай тул банк нэр хүндийн эрсдэлээ шинжилж, урьдчилан сэргийлэх шаардлагатай. Иймд уг судалгааны ажлаар нэр хүндийн эрсдэлийн тухай судлан, тухайн эрсдэлд нөлөөлөгч түрүүлэгч индикаторуудыг тодорхойлохдоо 2009 онд Олон улсын стандартын байгууллагаас боловсруулсан ISO:31000 Эрсдэлийн менежмент, үндсэн зарчим, удирдамж, ISO:31010 Эрсдэлийн менежмент- Эрсдэлийн үнэлгээний арга стандартад тусгагдсан арга, аргачлал болон COSO-оос гаргасан зөвлөмжид үндэслэсэн. Банк санхүүгийн байгууллага нь нэр хүндийн эрсдэлд өртсөний дараа авах арга хэмжээ нь хязгаарлагдмал, зардал ихтэй ба түүнийг урьдчилан тооцоолж, зайлсхийх нь нэр хүндийн эрсдэлд өртөж ихээхэн хэмжээний хохирол учруулдаг тул урьдчилан сэргийлэхэд дэмжлэг үзүүлэх чухал ач холбогдолтой юм. en_US
dc.subject Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Business studies en_US
dc.subject арилжааны банк en_US
dc.subject нэр хүнд en_US
dc.subject эрсдэлийн менежмент en_US
dc.subject кейс судалгаа en_US
dc.subject үйл явц en_US
dc.subject банкны салбарын үүсэл en_US
dc.subject мастерын ажил en_US
dc.title Арилжааны банкны нэр хүндийн эрсдэлийн менежментийг боловсронгуй болгох арга зам en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Бизнесийн менежмент
ife.Мэргэжил.Индекс E340100
ife.Зэрэг Мастер


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах