СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Банк бус санхүүгийн байгууллагын санхүүгийн төлөвлөлтийг боловсронгуй болгох нь

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Гончиг, Лут
dc.contributor.author Догсом, Баяраа
dc.date.accessioned 2016-06-04T08:33:49Z
dc.date.available 2016-06-04T08:33:49Z
dc.date.issued 2016-06-04
dc.identifier Мастер en_US
dc.identifier.uri http://repository.ife.edu.mn/handle/8524/446
dc.description.abstract Уг судалгааны ажил нь үндсэн 3 бүлгээс бүрдэнэ. Эхний бүлэгт санхүүгийн төлөвлөлтийн онол арга зүй түүний судлагдсан байдал, бол II-р бүлэгт банк бус санхүүгийн байгууллагын тухай тодорхойлолт, үүсэл хөгжил болон тэдгээрийн төрөл ангиллын талаар хууль эрх зүйн орчин болон монголын болоон гадаадын ББС-ийн байгууллагын өнөөгийн байдлын судалгааг нарийвчлан хийж гүйцэтгэсэн. Харин III-р бүлэгт ББС-гийн байгууллагын санхүүгийн чадамж, бүтээмжийг салбарын түвшинд ямар үзүүлэлттэй байгаа болон Грийн капитал банк бус санхүүгийн байгууллагын ашигт ажиллагаанд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн шинжилгээг 2006 оны 1 дүгээр улирлаас 2015 оны 1 дугаар улирлыг хүртэлх хугацааны тоон мэдээллийг ашиглан хийж гүйцэтгэсэн. Уг судалгааны III бүлэгт “Грийн капитал” ББСБ-ын тэнцвэржүүлсэн үнэлгээний картыг бөглөсөн бөгөөд эдгээрийг тус салбарын зорилтот KPI утгуудтай харьцуулж тус ББСБ-ын зарим KPI утгуудыг нэмэгдүүлэх, зарим KPI утгуудаа тэнцвэртэй авч үлдэх, хэвийн хэмжээнд барих зорилтуудыг дотоод процессийн үйл ажиллагаануудыг төлөвлөж хэрэгжүүлэх аргуудыг боловсруулсан. Мөн SWOT шинжилгээгээр байгууллагын стратеги төлөвлөгөөг боловсруулж санхүүгийн төлөвлөлтөнд ашигласан болно. Ингэхдээ байгууллагын бүх салбар нэгжийг оролцуулж тэдгээрийн санал бодлыг нэгтгэж, байгууллагынхаа боломж, давуу талуудыг илүү тодорхой болгож санхүүгийн төлөвлөлтөндөө уялдуулсан. en_US
dc.subject Санхүүгийн төлөвлөлт en_US
dc.subject грийн капитал ббсб en_US
dc.subject байгууллагын санхүүгийн байдал en_US
dc.subject төлөвлөлтийн төрөл en_US
dc.subject мастерын ажил en_US
dc.subject тэнцвэржүүлсэн үнэлгээний систем en_US
dc.subject гүйцэтгэлийн түлхүүр үзүүлэлт en_US
dc.subject банк бус санхүүгийн байгууллага en_US
dc.title Банк бус санхүүгийн байгууллагын санхүүгийн төлөвлөлтийг боловсронгуй болгох нь en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Менежментийн санхүүгийн
ife.Мэргэжил.Индекс E340400
ife.Зэрэг Мастер


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах