СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Зохицуулах байгууллагаас эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалтыг нэвтрүүлэх боломж (даатгалын салбарын жишээн дээр)

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.