СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Хандивт суурилсан тогтвортой краудфандинг ашиглаж амьтан хамгаалах төсөлд санхүүжилт босгох арга зам, боломж

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.