СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Жижиг хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ашгийн судалгаа

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Янжив, Дашпил
dc.contributor.author Балжинням, Батхишиг
dc.date.accessioned 2023-09-22T05:03:49Z
dc.date.available 2023-09-22T05:03:49Z
dc.date.issued 2023-09-22
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn:8080/xmlui/handle/8524/3546
dc.description.abstract Уг судалгааны ажлаар Монгол Улсын хэмжээнд жижиг хувьцаа эзэмшигчийн талаарх, тэдгээр хүмүүсийн эрх ашиг хэрхэн хамгаалагдаж бас зөрчигддөг болохыг судаллаа. Уг сэдэвтэй холбоотойгоор олон улсын кейс харьцуулсан судалгаа мөн Монгол Улсын жижиг хувьцаа эзэмшигчдийн өнөөгийн байдал болон Дэлхийн банкнаас тооцон гаргадаг “Жижиг хувьцаа эзэмшигчдийг хамгаалах индекс”-ийг 2023 оны байдлаар тооцон гаргалаа. Энэхүү индексийг тооцон үзэхэд манай улс 100 онооноос 60 оноо авсан ба жижиг хувьцаа эзэмшигчийн хамгаалалтын түвшин дундаж хэмэээн дүгнэн үзсэн билээ. Дээрх судалгаа шинжилгээг үндэслэн манай улсын хувьд жижиг хувьцаа эзэмшигчийн эрх ашгийг хамгаалах талаар санал зөвлөмж боловсрууллаа. en_US
dc.subject Жижиг хувьцаа эзэмшигч, Төлөөлөн удирдах зөвлөл, компани, хувьцаа, эрх ашиг en_US
dc.title Жижиг хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ашгийн судалгаа en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Менежмент, санхүүгийн
ife.Мэргэжил.Индекс D340400
ife.Зэрэг Бакалавр


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах