СЭЗИС - Бүтээлийн сан

БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ҮНИЙГ ОНОВЧТОЙ ТААМАГЛАХ ЗАМААР БАРИЛГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙГ ТӨСВИЙГ ЗӨРҮҮГ БАГАСГАХ НЬ /УЛААНБААТАР ХОТ/

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.