СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Ядуурал ба эмзэг байдлын судалгаа: Монгол улсын бүс нутгийн жишээн дээр

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.