СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Бизнесийн байгууллагуудын гэрээнийүүргээ биелүүлэхэд нөлөөлдөг хүчин зүйлсийн эмпирик судалгаа

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.