СЭЗИС - Бүтээлийн сан

ТООН ГАРЫН ҮСГИЙН АШИГЛАЛТЫГ САЙЖРУУЛАХ НЬ / ГАДААДАД ОРШИН СУУГЧ ИРГЭДИЙН ЖИШЭЭН ДЭЭР

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Лхагвасүрэн, Эрдэнэсайхан
dc.contributor.author Цогтхүү, Соёлмаа
dc.date.accessioned 2023-05-27T09:06:58Z
dc.date.available 2023-05-27T09:06:58Z
dc.date.issued 2023-05-27
dc.identifier Мастер en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn:8080/xmlui/handle/8524/3305
dc.description.abstract Энэ судалгааны ажлаар гадаадад оршин суугч Монгол улсын иргэд цахим орчинд тоон гарын үсэг ашиглан төрийн үйлчилгээг аюулгүй, найдвартайгаар авах боломж нөхцөл, тулгарч буй асуудал, шийдвэрлэх боломж болон тоон гарын үсгийн ашиглалтыг сайжруулах арга замуудыг тодорхойлохыг зорьлоо. Тоон гарын үсгийн ашиглалтыг сайжруулах чиглэлээр бичигдсэн судалгааны ажлууд, онолын суурь ойлголт ховор байсан тул чанарын судалгаа хийхийг зорьсон. Судалгаанд ЦХХХЯам, 1 банк, 2 ГОБ-ын төлөөллийг оролцуулан, нийт 6 экспертээс ярилцлагын аргаар судалгаа авсан. Өгөгдлийг эмх цэгцтэй боловсруулахын тулд индексийн хүснэгт болон сэдэвчилсэн хүснэгтийг бэлтгэсэн. Дараа нь судалгааны ижил төстэй, ялгаатай байдал, уялдаа холбоог гаргахын тулд түлхүүр үгээр агуулгын шинжилгээ хийсэн. Судалгааны үр дүнг боловсруулахдаа анх дэвшүүлсэн судалгааны асуултын дагуу, хариултын найдвартай байдлыг хангах үүднээс онолын судалгаатай харьцуулах байдлаар дүгнэсэн. en_US
dc.title ТООН ГАРЫН ҮСГИЙН АШИГЛАЛТЫГ САЙЖРУУЛАХ НЬ / ГАДААДАД ОРШИН СУУГЧ ИРГЭДИЙН ЖИШЭЭН ДЭЭР en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Бизнесийн менежмент
ife.Мэргэжил.Индекс E340100
ife.Зэрэг Мастер


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах