СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Сэдвээр Санхүүгийн менежмент /Мастер/ нь харах "data envelopment analysis, DEA"

Сэдвээр Санхүүгийн менежмент /Мастер/ нь харах "data envelopment analysis, DEA"

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн: