СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Сэдвээр Санхүүгийн менежмент /Мастер/ нь харах "Altman Z-score"

Сэдвээр Санхүүгийн менежмент /Мастер/ нь харах "Altman Z-score"

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн: