СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Нөхцөлт ажилчдын сэдэлжүүлэлтэд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн судалгаа

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Бадарч, Идэрцогт
dc.contributor.author Цолмонбаяр, Одгэрэл
dc.date.accessioned 2022-02-21T12:34:36Z
dc.date.available 2022-02-21T12:34:36Z
dc.date.issued 2022-02-21
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn:8080/xmlui/handle/8524/2659
dc.description.abstract Нөхцөлт ажил хийдэг болон хийж байсан 440 хүнээс судалгааны түүврээ бүрдүүлсэн бөгөөд JSS загварт суурилан анкетаа боловсруулж асуулгын арга ашигласан. Үр дүнг SPSS 23 програмаар шинжилсэн. Сэдэлжүүлэлт бага байх нь байгууллагын хүрээнд бүтээмж буурах, сургалт хөгжүүлэлтийн зардал их байх нэг шалтгаан болдог байна. Хэдий бүтэн бус цагийн нөхцөлт ажилтан ч гэсэн үндсэн ажилтантай ижил хэмжээний хүчин чармайлтыг байгууллагаас шаарддаг билээ. Нөхцөлт ажилтныг ажлын сэтгэл ханамжтай байлгах нь үндсэн ажилтныг ажлын сэтгэл ханамжтай байлгахтай тэнцүү хэмжээний үр ашигтай юм. Нөхцөлт ажилтны сэдэлжүүлэлтэд нөлөөлөх хүчин зүйлийг судлах нь байгууллагын уур амьсгалыг хэвийн авч үлдэх болон болон өөр олон давуу талтай юм. Уг судалгаагаар сэдэлжүүлэлтэд нөлөөлөх хүчин зүйлсийг бүлэглэж, түүнд нас, тухайн байгууллагад эрхэлж буй ажлын байрны түвшин ажилласан жил гэх мэт ерөнхий хүчин зүйлүүд нөлөөлж болохыг таамаглал дэвшүүлэн судалсан болно. en_US
dc.subject Нөхцөлт ажилтан, contingent worker, хүчин зүйл, сэдэлжүүлэлт, сэдэл. en_US
dc.title Нөхцөлт ажилчдын сэдэлжүүлэлтэд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн судалгаа en_US
dc.title.alternative Research of motivational factors for contingent employees en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Бизнесийн менежмент
ife.Мэргэжил.Индекс D340100
ife.Зэрэг Бакалавр


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах