СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Байгууллагын ажилчдын ажлын сэтгэл ханамжийн судалгаа / Зэвсэгт хүчний 330 дугаар ангийн жишээн дээр /

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Лувсан-Очир, Гантуяа
dc.contributor.author Ганбаатар, Отгонбилэг
dc.date.accessioned 2022-02-21T12:09:57Z
dc.date.available 2022-02-21T12:09:57Z
dc.date.issued 2022-02-21
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn:8080/xmlui/handle/8524/2657
dc.description.abstract Ажилчдын сэтгэл ханамж нь байгууллагын гүйцэтгэл, бүтээмжид шууд хамааралтай байдаг. Ажилчид сэтгэл хангалуун үедээ илүү бүтээмжтэй байдаг. Ямар ч байгууллага үйл ажиллагаагаа амжилттай явуулахын тулд гол нөөц болох ажилчид, тэдний хэрэгцээг зайлшгүй тодорхойлох шаардлагатай. Уг судалгаагаар ажлын сэтгэл ханамжид нөлөөлөх хүчин зүйлсийг бүлэглэж, түүнд ажилласан жил, ажиллаж буй алба хэлтэс гэх мэт ерөнхий хүчин зүйлүүд нөлөөлж болохыг таамаглал дэвшүүлэн судалсан. Ажилчдын ажлын сэтгэл ханамжийн судалгаа нь онолын судалгааны тойм, судалгааны арга зүй, судалгаа шинжилгээний үр дүн гэсэн 3 үндсэн бүлгээс бүрдэж байгаа болно. Үүнд: Нэгдүгээр бүлэгт: Сэтгэл ханамжийн талаар эрдэмтдийн судлагдсан байдал, сэтгэл ханамжийн талаарх онол, сэтгэл ханамжид нөлөөлөх хүчин зүйлс зэргийг онолын үндэслэл дээр судалсан. Хоёрдугаар бүлэгт: Судалгааны зорилго, зорилт судалгааны арга зүйг онолын судалгаан дээр тулгуурлан боловсруулж Спекторын боловсруулсан ажилчдын сэтгэл ханамжийг тодруулах 30 асуулт, хувийн мэдээлэл 6 асуултаас бүрдсэн анкетаар “Ажилчдын сэтгэл ханамжийн судалгаа”-г зэвсэгт хүчний ... дугаар ангийн ажилчдаас авсан. Гуравдугаар бүлэгт: Байгууллагын ажилтны сэтгэл ханамжид хийсэн судалгаа, Байгууллагын хүний нөөцийн менежментийн өнөөгийн төлөв байдлыг судлан SPSS 22.0 программыг ашиглан судалгаа, шинжилгээний үр дүнг боловсруулсан. Дөрөвдүгээр бүлэгт: Судалгааны үр дүнд ажилтнуудын сэтгэл ханамжийг хэсэг бүр дээр гарган төгсөлтийн ажлын үр дүн, санал зөвлөмжийг боловсруулсан болно. en_US
dc.subject Сэтгэл ханамж, бүтээмж, гүйцэтгэл, цалин, урамшуулал, хамт олон, карьер өсөлт en_US
dc.title Байгууллагын ажилчдын ажлын сэтгэл ханамжийн судалгаа / Зэвсэгт хүчний 330 дугаар ангийн жишээн дээр / en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Бизнесийн менежмент
ife.Мэргэжил.Индекс D340100
ife.Зэрэг Бакалавр


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах