СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Холтертой бүс Монголын зах зээлд нэвтрүүлэх нь

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Сайнбаяр, Мөнхбаяр
dc.contributor.author Цэцэгмаа, Билгүүн
dc.date.accessioned 2022-01-27T03:10:54Z
dc.date.available 2022-01-27T03:10:54Z
dc.date.issued 2022-01-27
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn:8080/xmlui/handle/8524/2632
dc.description.abstract Энэхүү судалгааны ажлаараа малын гаралтай түүхий эдээр үйлдвэрлэсэн холтертой бүсийг уул уурхайн зах зээлд нэвтрүүлэн шинэ үнэ цэнийг бүтээхэд “Батшир-Ур” ХХК-нд туслахуйц чухал гарын авлага болгох зорилгын хүрээнд чанарын судалгааны аргачлал, ярилцлага, санал асуулгын аргыг ашиглан “Оюу Толгой” ХХК-нд ажиллаж буй холтертой бүс хэрэглэгч 206 уурхайчдаас тандалт судалгааг хийж, монгол орны макро эдийн засгийн нөхцөл байдал, компаний дотоод орчны хүчин зүйлсийг судлан харьцуулж үзсэн болно. Уг судалгаанд хамрагдсан уурхайчид одоо ашиглаж буй холтертой бүсэндээ сэтгэл ханамжгүй байдаг бөгөөд тухайн компани нь ашиглагч болох уурхайчдынхаа санал хүсэлтийг ханган нийлүүлэгч компанидаа хүргэлгүй ажилладаг болохыг илрүүлсэн. Мөн уул уурхайтай хамааралтай компаниудын арьсан хувийн хамгаалах хэрэгслийн чиглэлээр судалгааны ажлыг хийх шаардлагатай байгаа нь харагдаж байлаа. en_US
dc.subject холтертой бүс en_US
dc.subject Арьсан эдлэл en_US
dc.subject үйлдвэрлэл en_US
dc.subject уул уурхай en_US
dc.subject Гэрээ хэрэгжүүлэх чадварын урьдчилсан үнэлгээ en_US
dc.subject Хувийн хамгаалах хэрэгсэл en_US
dc.subject Оюу толгой en_US
dc.title Холтертой бүс Монголын зах зээлд нэвтрүүлэх нь en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Бизнесийн менежмент
ife.Мэргэжил.Индекс D340100
ife.Зэрэг Бакалавр
ife.Диплом.Зөвлөх Тамир, Төгөлдөр


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах