СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Компанийн нийгмийн хариуцлагын судалгаа: “ХААН Банк”-ны жишээн дээр

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Баасанбат, Түвшинжаргал
dc.contributor.author Ундрах, Оюунбат
dc.date.accessioned 2016-02-18T08:11:25Z
dc.date.available 2016-02-18T08:11:25Z
dc.date.issued 2016-02-18
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ife.edu.mn/handle/8524/262
dc.description.abstract Энэхүү судалгааны ажил нь ХААН Банкны нийгмийн хариуцлагын хэрэгжилтийн түвшинг тодорхойлох зорилгын хүрээнд ISO 26000 стандарт болон НҮБ-ийн Хөгжлийн Хөтөлбөрөөс эрхлэн гаргасан КНХ-ын өөрийн үнэлгээний гарын авлагыг ашиглан харилцагчид болон ажилтнуудаас асуулга судалгаа авах болно. Өөрийн үнэлгээний гарын авлагыг ашиглан ХААН Банкны холбогдох ажилтнуудтай хамтран банкны КНХ-ыг үнэлнэ. Харин хэрэгжилтийн түвшинг тодорхойлох асуулга судалгаанд ХААН Банкны 331 ажилтнууд хамрагдсан бөгөөд КНХ-ыг 7 хэмжүүр бүхий 44 асуултад өөрийн хүртэхүйд үндэслэн 1-5 оноогоор үнэлсэн. Хэрэглэгчдийн санаа бодлыг судлах асуулга судалгаанд 345 хэрэглэгч, олон нийт хамрагдсан бөгөөд КНХ-ын хэрэглэгчтэй холбоотой 8 асуултад өөрийн хүртэхүйд үндэслэн маш муу-1 гэсэн үнэлгээнээс маш сайн-5 гэсэн үнэлгээгээр үнэлсэн болно. Судалгааны онолын хэсэгт КНХ-ын тухай ойлголт, түүхэн замнал, хүрээ болон нийгмийн хариуцлагын стандартын талаар онолын судалгаа хийсэн бөгөөд ISO 26000 стандартын 7 бүрэлдэхүүн хэсгийн тухай нарийн мэдээлэл багтаасан. Судалгааны хэсэгт 3 аргаар авсан судалгааны тайланг багтаах бөгөөд шинжилгээ хийхдээ демографик судалгаа, фактор анализ, нэг болон хоёр талт анализ хийн судалгааны үр дүнг ISO 26000 стандартын 7 бүрэлдэхүүнтэй харьцуулан дүгнэлт гаргасан. Дүгнэлтэд үндэслэн ХААН Банкны КНХ-ыг сайжруулах арга замуудыг санал болгосон болно. en_US
dc.subject Компанийн нийгмийн хариуцлага en_US
dc.subject нийгмийн хариуцлага en_US
dc.subject ISO 26000 стандарт en_US
dc.subject КНХ en_US
dc.subject хүний эрх en_US
dc.subject шударга ёс en_US
dc.subject хүрээлэн буй орчин en_US
dc.subject хөдөлмөрийн хэм хэмжээ en_US
dc.subject засаглал en_US
dc.subject хэрэглэгч en_US
dc.subject олон нийтийн харилцаа ба хөгжил en_US
dc.subject ХААН Банк en_US
dc.title Компанийн нийгмийн хариуцлагын судалгаа: “ХААН Банк”-ны жишээн дээр en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Бизнесийн менежмент
ife.Мэргэжил.Индекс D340100
ife.Зэрэг Бакалавр


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах