СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Сэдвээр Бизнесийн эдийн засаг /Бакалавр/ нь харах "SVAR"

Сэдвээр Бизнесийн эдийн засаг /Бакалавр/ нь харах "SVAR"

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн:

  • Машсайхан, Энхсаруул (2017-06-21)
    Уг судалгааны ажилд Шинэ Кейнсийн макро эдийн засгийн онолд тулгуурласан SVAR загварыг ашиглан инфляци дахь валютын ханшийн шилжилтийг тогтоох, улмаар мөнгөний бодлогодоо валютын ханшийн үүрэг, ач холбогдлыг хэрхэн тусгаж, ...