СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Сэдвээр Бизнесийн эдийн засаг /Бакалавр/ нь харах "Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Economics"

Сэдвээр Бизнесийн эдийн засаг /Бакалавр/ нь харах "Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Economics"

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн:

  • Болоож, Цэрэнжамц (2015-02-03)
    Энэхүү судалгааны ажлаар манай эдийн засагт мөнгөний бодлогын шилжих механизмын банкны зээлийн суваг ямар нөлөөтэй байгааг тодорхойлохыг зорьсон. Судалгаанд 2002 оны 4 –р улирлаас 2014 оны 3-р улирал хүртэлх тоон өгөгдлийг ...