СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Сэдвээр Бизнесийн эдийн засаг /Бакалавр/ нь харах "ICOR"

Сэдвээр Бизнесийн эдийн засаг /Бакалавр/ нь харах "ICOR"

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн:

  • Мөнхбаатар, Сандагдорж (2016-09-02)
    Энэхүү судалгаандаа үндсэн 2 зорилго дэвшүүлсэн. Эхний зорилго нь төсвийн хөрөнгө оруулалтын үр нөлөөг шалгах, харин 2 дахь зорилго нь зорилтот эдийн засгийн өсөлтийн төвшинг хангахад шаардлагатай төсвийн хөрөнгө оруулалтын ...