СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Сэдвээр Бизнесийн эдийн засаг /Бакалавр/ нь харах "AHP, TOPSIS, MCDM, Даатгалын салбар, Шалгуур үзүүлэлт (criteria)"

Сэдвээр Бизнесийн эдийн засаг /Бакалавр/ нь харах "AHP, TOPSIS, MCDM, Даатгалын салбар, Шалгуур үзүүлэлт (criteria)"

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн: