СЭЗИС - Бүтээлийн сан

АВТО ЗАМЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ӨРТГИЙН УДИРДЛАГЫГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ НЬ

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Сүхбаатар, Бямбахорлоо
dc.contributor.author Батсугар, Батбаяр
dc.date.accessioned 2021-06-25T10:08:08Z
dc.date.available 2021-06-25T10:08:08Z
dc.date.issued 2021-06-25
dc.identifier Мастер en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn:8080/xmlui/handle/8524/2491
dc.description.abstract Авто замын үйлдвэрлэлийн салбарын хүрээнд шинээр тулгарч байгаа сорилт нь аж ахуйн нэгж, байгууллагууд нь үйл ажиллагааны арга барилдаа орчин үеийн технологи нэвтрүүлэх, олон улсын стандарт, чанарт нийцүүлэх, асуудлуудтай уялдуулан өртгийн удирдлагын хүрээнд шинэчлэл хийх асуудалтай тулгарч байгаа. Иймд өөрийн судалгааны ажлын хүрээнд аж ахуйн нэгж, байгууллагын хөрөнгө, санхүүгийн удирдлагын гол асуудал болсон авто замын үйлдвэрлэлийн өртгийг хэрхэн, ямар аргаар тооцоолох, өртгийн удирдлагыг хэрхэн сайжруулах асуудлыг авч үзсэн болно. Авто замын барилгын үйлдвэрлэлийн өртгийн бүртгэл, өртөг тооцооллын аргачлалын онцлогийг судалж, авто замын барилгын компанийн өртгийн удирдлагыг сайжруулах санал зөвлөмж боловсруулсан болно. en_US
dc.subject Авто замын үйлдвэрлэлийн өртгийн удирдлага (Cost management of Road construction) en_US
dc.title АВТО ЗАМЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ӨРТГИЙН УДИРДЛАГЫГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ НЬ en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Менежментийн санхүүгийн
ife.Мэргэжил.Индекс E340400
ife.Зэрэг Мастер


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах