СЭЗИС - Бүтээлийн сан

QR код хэрэглэгчдийн хэрэглээний үнэ цэнийн ойлголтыг харьцуулсан судалгаа (Монгол, Япон)

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Ж, Сувд-Эрдэнэ
dc.contributor.author Намхайцэрэн, Энхтунгалаг
dc.date.accessioned 2021-06-21T12:15:21Z
dc.date.available 2021-06-21T12:15:21Z
dc.date.issued 2021-06-21
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn:8080/xmlui/handle/8524/2325
dc.description.abstract Судалгааны ач холбогдлын хувьд академик судлаачид QR код хэрэглэгчийн зан төлөв, ялангуяа соёл хоорондын үзлэгт бага анхаарал хандуулсан байна. Энэ сэдвээр цаашид судлахаар төлөвлөж буй судлаачдын хоёрдогч эх үүсвэр болох ном зүйн тойм буюу судлагдсан байдал болох. Мөн Монголд QR кодын хэрэглээ өсөж байгаа хэдий ч харьцангуй сул хөгжсөн байгаа учраас нэмэлт судалгаа хийх шаардлагатай байгаа. Үүнд нэмэлт салбаруудад (үйлдвэрлэлийн, эрүүл мэндийн г.м) QR кодыг хэрхэн амжилттай ашиглаж байгаа талаарх судлах (барилгын салбар дахь QR код хэрэглээ; эрүүл мэндийн салбарын дахь QR код хэрэглээ; үйлдвэрлэлийн салбар дахь QR код хэрэглээ; тээврийн салбар дахь QR код хэрэглээ). Энэхүү судалгааны ажлаараа QR код ашиглаж байсан туршлагатай хэрэглэгчдээс мэдээлэл цуглуулах зорилгоор Монгол болон Япон гэсэн хоёр орны хэрэглэгчдийн QR кодыг ашигласнаас үүсэх үнэ цэнийн талаар хэрэглэгчдийн ойлголт хэрхэн ялгаатай байгааг судлахыг зорисон. Хоёр улсын QR код талаар хэрэглэгчдээс мэдээлэл цуглуулах зорилгоор онлайнд суурилсан судалгааг боловсруулсан болно. Үүнд: нийт 461 судалгаанд оролцогч хамрагдсаны монголоос 252 хүн, 209 япон хүмүүс оролцсон байна. Монгол улсын хувьд бизнесийн байгууллагууд QR хэрэглэдэг учраас дагаад иргэд ашиглахын илүүд үздэг бол, Япон улсын хувьд хэрэглэгчээс илүүтэй салбар, байгууллагууд тэр дундаа үйлдвэрлэл, эрүүл мэндийн салбарт өөрсдийн үйл ажиллагааг хурдасгах, хялбар болгох байдлаар илүүтэй хэрэглэж байна. QR кодыг үргэлжлүүлэн ашиглах хүсэл эрмэлзэл нь улс орнуудад харилцан адилгүй байгаа бөгөөд энэ нь QR кодыг сканнердаж буй хэрэглэгчийн хэв маягт соёл, итгэл үнэмшил, туршлага, амьдралын хэв маяг чухал үүрэг гүйцэтгэж байна. en_US
dc.subject Үнэ цэнийн ойлголт en_US
dc.subject Монгол улс, Япон улс, Хүлээгдэж буй үнэ цэнэ, QR код en_US
dc.title QR код хэрэглэгчдийн хэрэглээний үнэ цэнийн ойлголтыг харьцуулсан судалгаа (Монгол, Япон) en_US
ife.Мэргэжил.Нэр D380105
ife.Мэргэжил.Индекс D340500
ife.Зэрэг Бакалавр


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах