СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Сэдвээр Санхүүгийн менежмент /Бакалавр/ нь харах "Markowitz Modern Portfolio Theory"

Сэдвээр Санхүүгийн менежмент /Бакалавр/ нь харах "Markowitz Modern Portfolio Theory"

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн: