СЭЗИС - Бүтээлийн сан

ААНОАТ-ын тайлан бэлтгэхэд тулгарч буй асуудал, түүнийг шийдвэрлэх арга зам

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.