СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Автомашин хэрэглэгчдийн цахилгаан автомашин (BEV) худалдан авах талаарх хандлагын судалгаа

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Бор, Амарсанаа
dc.contributor.author Батсүх, Цас-Оргил
dc.date.accessioned 2021-06-15T06:26:25Z
dc.date.available 2021-06-15T06:26:25Z
dc.date.issued 2021-06-15
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn:8080/xmlui/handle/8524/2164
dc.description.abstract Энэхүү дипломын ажлын хүрээнд автомашин хэрэглэгчид цахилгаан автомашины талаар хэр зэрэг мэдээлэлтэй байдаг цаашлаад худалдан авах хандлага байгаа эсэх худалдан авах зан төлөвт нөлөөлөх хүчин зүйлсийг олж илрүүлэх зорилгоор таамаглал дэвшүүлэн шинжилгээ хийн ажиллаа.Тус судалгааны ажлын хувьд хийж гүйцэтгэсэн ажлыг судлагдсан байдлын судалгаа болон онолын судалгаа хийх, судалгааны арга аргачлалаа тодорхойлох, судалгааны өгөгдөл цуглуулах, цугларсан өгөгдөл дээр шинжилгээ хийж нэгдсэн дүгнэлт хийж санал зөвлөмж боловсруулахыг зорилоо en_US
dc.subject Судалгаа en_US
dc.subject автомашин, хэрэглэгчид, цахилгаан, худалдан авалт en_US
dc.title Автомашин хэрэглэгчдийн цахилгаан автомашин (BEV) худалдан авах талаарх хандлагын судалгаа en_US


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах