СЭЗИС - Бүтээлийн сан

ЭДИЙН ЗАСГИЙН ӨСӨЛТӨД ӨРХИЙН (ИРГЭДИЙН) ХУРИМТЛАЛЫН ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨ

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.