СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Сэдвээр Мэдээллийн системийн менежмент /Бакалавр/ нь харах "бизнес процессийн загвар"

Сэдвээр Мэдээллийн системийн менежмент /Бакалавр/ нь харах "бизнес процессийн загвар"

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн:

  • Баргайд, Хүслэн (2017-10-09)
    Энэхүү дипломын төслийн ажил нь нийт 5 бүлэг, 12 хүснэгт, 18 зурагт мэдээллээс бүрдсэн. СЭЗИС-ийн зочлохуйн үйлчилгээний менежментийн хөтөлбөрийн кафе болон сургалтанд ашиглах рестораны хоол захиалгын системийн шинжилгээ ...