СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Сэдвээр Мэдээллийн системийн менежмент /Бакалавр/ нь харах "байгууллагын бизнес процес судалгаа"

Сэдвээр Мэдээллийн системийн менежмент /Бакалавр/ нь харах "байгууллагын бизнес процес судалгаа"

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн: