СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Сэдвээр Мэдээллийн системийн менежмент /Бакалавр/ нь харах "асуудал тодорхойлох матриц"

Сэдвээр Мэдээллийн системийн менежмент /Бакалавр/ нь харах "асуудал тодорхойлох матриц"

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн: