СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Сэдвээр Мэдээллийн системийн менежмент /Бакалавр/ нь харах "Байршилд суурилсан систем, үйлчилгээний байгууллага, санал болгох систем, мэдээллийн технологи"

Сэдвээр Мэдээллийн системийн менежмент /Бакалавр/ нь харах "Байршилд суурилсан систем, үйлчилгээний байгууллага, санал болгох систем, мэдээллийн технологи"

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн:

  • Өрнөхбаяр, Дөлгөөнтөр (2022-07-06)
    Байршилд суурилсан системийн онолын суурь ойлголт, мэдлэг авах, гаднын болон дотоодын ижил төстэй системүүдийн процессыг судлах, Монгол улсад нэвтрүүлж болох боломжит загварыг боловсруулан, процессыг тодорхойлж, прототайпыг ...