СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Сэдвээр Мэдээллийн системийн менежмент /Бакалавр/ нь харах "Багийн ажил, Гишүүдийн үнэлгээ"

Сэдвээр Мэдээллийн системийн менежмент /Бакалавр/ нь харах "Багийн ажил, Гишүүдийн үнэлгээ"

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн:

  • Элбэг, Нямдорж (2022-06-29)
    Энэхүү дипломын ажлын хүрээнд багын ажил болоод гишүүдийн үнэлгээг үнэн бодитой, гүйцэтгэлд суурилсан болгох мөн гишүүдийн оролцоог дэмжихийн тулд багын гишүүддээ үнэлгээ өгөх системийг хөгжүүлнэ. Ингэснээр оюутан бүр ...