СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Зохиогчоор нь Мэдээллийн системийн менежмент /Бакалавр/ харах "Баатар, Баярбат"

Зохиогчоор нь Мэдээллийн системийн менежмент /Бакалавр/ харах "Баатар, Баярбат"

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн:

  • Баатар, Баярбат (2022-07-01)
    Иргэдэд төрөөс хамааралтай ямарваа нэг асуудал тулгарсан үед түүнийг шийдвэрлүүлэхээр зохих төрийн байгууллага, албан тушаалтанд өргөдөл, гомдол хүргүүлдэг. Тухайн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт ямар шатанд явж байгааг ...