СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Авто засварын үйлчилгээний чанарыг хэмжих судалгаа

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Бор, Амарсанаа
dc.contributor.author Энэбиш, Буянхишиг
dc.date.accessioned 2021-01-25T02:50:35Z
dc.date.available 2021-01-25T02:50:35Z
dc.date.issued 2021-01-25
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn:8080/xmlui/handle/8524/2018
dc.description.abstract Энэхүү судалгаа нь авто засвар үйлчилгээний компаниар үйлчлүүлж буй үйлчлүүлэгчдийн хүлээлт, сэтгэл ханамж болон үйлчилгээний чанарыг хэмжин, түүнд нөлөөлж буй хүчин зүйлсийг тодорхойлсон. Хэрэглэгчдийн ойлгоц болон зан төлөвийг тодорхойлж түүнд тохирсон загварыг сонгохын тулд SERVPERF загвараар тандалтын судалгаа тухайн компаниар үйлчлүүлж буй 42 хүнээс авсан бөгөөд үүний үр дүнд суурилан KANO болон SERVQUAL загварыг хослуулан эмпирик судалгааг хийж гүйцэтгэсэн болно. Санал асуулгын аргаар цахим хэлбэрээр 384 өгөгдөл цуглуулж 354 өгөгдөл дээр шинжилгээ хийсэн. Судалгааны гол үр дүнгүүдээс үзэхэд үйлчилгээний чанар нь хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжид хангалттай хүрдэггүй бөгөөд нэг их ач холбогдол өгдөггүй ч сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх нөхцөл бүрдүүлэх боломжтой гэх үр дүн гарсан. Судалгааны хүрээнд 4 таамаглал дэвшүүлсэнээс 3 нь батлагдаж үлдсэн 1 нь няцаагдсан болно. en_US
dc.subject Авто үйлчилгээ засвар, үйлчилгээний чанар, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж en_US
dc.title Авто засварын үйлчилгээний чанарыг хэмжих судалгаа en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Бизнесийн менежмент
ife.Мэргэжил.Индекс D340100
ife.Зэрэг Бакалавр


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах